gann-sizenntiyu-kanntihouhou-kikou-tyuuigaku-gannhakowakunai-tiryouhou-kanarazunaoru